ใบขับขี่ บ.2 ท.2 คืออะไร ขับรถอะไรได้บ้าง 

15866 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ใบขับขี่ บ.2 ท.2 คืออะไร ขับรถอะไรได้บ้าง 

ใบขับขี่เป็นเอกสารที่ผู้ใช้ยานยนต์ต้องมีเพราะคือใบอนุญาตให้ใช้รถอย่างถูกกฎหมาย โดยใบขับขี่มีให้เลือกหลายประเภทของยานยนต์หรือการใช้งาน เช่น ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ใบขับขี่สากล ใบขับขี่รถยนต์ แต่ในหมวดหมู่การขนส่งสินค้า ขับรถบรรทุกสิบล้อต้องเป็นใบขับขี่ประเภท 2 ที่ไม่สามารถใช้ใบขับขี่ประเภทอื่นๆ มาแทนได้ เพื่อไขข้อข้องใจว่า ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด ใบขับขี่ บ.2 และใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง ใช้งานร่วมกันได้ไหม ต้องอายุเท่าไหร่ถึงสมัครใบขับขี่รถบรรทุกได้ มาหาคำตอบกันครับ

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด
ใบขับขี่ประเภท 2 คือ ใบอนุญาตการขับขี่ที่สามารถขับรถได้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ขับรถได้ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ เช่น รถบรรทุกหกล้อ รถตู้ รถเก๋ง กระบะ หรือรถประเภทอื่นๆ ถ้าจะจำแนกให้เข้าใจง่ายๆ ใบขับขี่ประเภท 2 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 • ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลป้ายทะเบียนสีขาว ที่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์
 • ใบขับขี่ประเภท 2 ท.2 สำหรับรถสาธารณะป้ายทะเบียนสีเหลือง ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์
ใบขับขี่รถประเภท 2 ท.2 ใช้ขับรถอะไรได้บ้าง?
ถ้าใบขับขี่ประเภท 2 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด แล้วต้องทำใบขับขี่ประเภทไหนดีที่จะตอบโจทย์การใช้งาน ก็ต้องลิสต์กันเป็นข้อว่าคุณจะนำใบขับขี่ไปทำอะไรครับ ถ้าขับรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถเก๋ง รถกระบะขนส่งของในธุรกิจเล็กๆ ของตนเองทำใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ก็พอแล้ว

แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นหรือวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องใช้ใบขับขี่ประเภท 2 หาเลี้ยงครอบครัว สร้างรายได้ ควรเปลี่ยนไปเป็นการทำใบขับขี่ประเภท 2 ท.2 แทนจะดีกว่า เพราะสามารถใช้ขับรถได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถเก๋ง รถกระบะ และสามารถขับรถยนต์สาธารณะ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถขนส่งสินค้าได้อีกด้วย!

ทำใบขับขี่รถบรรทุก ท.2 อายุกี่ปี ต้องรอกี่วัน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ใบขับขี่ประเภท 2 สามารถใช้ขับรถได้ทั้งป้ายทะเบียนสีขาว และป้ายทะเบียนสีเหลือง เหมาะสำหรับการใช้งานควบคู่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะสมัครสอบใบขับขี่ประเภท 2 เอาไว้ ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุใบขับขี่ชั่วคราวไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้ถือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว และรถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวอายุมากกว่า 22 ปี
 • ผู้ถือใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราว อายุมากกว่า 20 ปี
 • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
 • ไม่เคยได้รับคำพิพากษาที่โดนลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบปรับ 2 ครั้งขึ้นไป
 • รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจ ตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดไว้
 • ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ไม่เคยมีความผิดต่อชีวิต
 • ไม่เคยมีความผิดต่อร่างกาย
 • ไม่เคยมีความผิดต่อเสรีภาพ
 • ไม่เคยมีความผิดฐานยักยอก
 • ไม่เคยมีความผิดฐานรับของโจร
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยคุณสมบัติที่เงินติดล้อแจกแจงไปข้างต้น เป็นคุณสมบัติการทำใบขับขี่ ประเภท 2 กรมการขนส่งทางบก ถูกหยิบยกมาจาก มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

ทำใบขับขี่ประเภท 2 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
เมื่อตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครใบขับขี่ประเภท 2 ไปแล้วหากผ่านฉลุยก็เข้าสู่ขั้นตอนไปต่อไปคือเตรียมเอกสาร โดยเอกสารที่จะต้องมีในการทำใบขับขี่รถบรรทุก หรือ ใบขับขี่ประเภท 2 เงินติดล้อรวบรวมมาให้แล้ว คือ
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำหรับใบรับรองแพทย์ ไม่ได้ใช้แค่ใบขับขี่ประเภท 2 เท่านั้น เพราะใบขับขี่ทุกประเภทจะขอใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบกันเสมอเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครหรือผู้ต่อใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับรถ
ทำใบขับขี่ประเภท 2 ใช้เวลากี่วันถึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริง
จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของผู้ทำใบขับขี่ประเภท 2 มีเงื่อนไขเยอะมาก และต้องทดสอบสมรรภาพในการขับด้วย แปลว่า คุณจะต้องรอ 90 วันเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งระยะเวลา 90 วันที่ต้องรอในการทำใบขับขี่รถบรรทุกประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น ตาบอดสี สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก และทดสอบปฏิกิริยา
 • เข้ารับการอบรมการต่อใบขับขี่ประเภท 2
 • ทดสอบภาคทฤษฎีเรื่องกฎหมายการใช้รถใช้ถนนใช้ไฟรถบรรทุก
 • ทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้รถหกล้อเป็นเครื่องมือด้วย 3 ท่า ทอดเทียบฟุตบาท ท่าจอด และท่าเดินหน้า
 • ถ่ายรูปติดบัตร และมีค่าธรรมเนียม 200 บาท
ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่รถประเภท 2 ผิดกฎหมายไหม?
เมื่อสมัครใบขับขี่ประเภท 2 ผ่านฉลุยแล้ว ได้เป็นเจ้าของสมใจ นำไปใช้ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่าเพิกเฉยวันหมดอายุของใบขับขี่ประเภท 2 ด้วย เพราะถ้าใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าแต่ใบขับขี่หมดอายุหรือไม่แสดงใบขับขี่ มีโทษจำคุก 2 ปีและมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 สำหรับใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์  สามารถสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ที่เว็บไซต์  www.srikrungmentor.com  หรือแอดไลน์มาที่  @srikrungmentor  เพียงกดเพิ่มเพื่อนที่  https://lin.ee/5hl2T56  หรือติดต่อสมัครสมาชิกศรีกรุงสาขาปทุมธานี ดีดีศูนย์รวมประกันภัย  รังสิตคลองสาม 
โทร080-2951830 / 080-2956052 /061-8235619
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้