กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ขยายการให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ใน 65 จังหวัด

472 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ขยายการให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ใน 65 จังหวัด

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ขยายการให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ใน 65 จังหวัด ตั้งเป้าครอบคลุมสำนักงานขน ส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในป ี 2562 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้ บริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้บริการชำร ะภาษีรถโดยไม่ต้องลงจากรถ 
.
.
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพัฒนายกระด ับมาตรฐานการให้บริการและอำ นวยความสะดวกให้กับประชาชนใ นด้านทะเบียนและภาษีรถ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้า ถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2562 กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินก ารโครงการยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการรับชำระภาษีรถผ่าน ช่องทางการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) เพื่อการขยายการให้บริการเล ื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดจ ำนวน 64 แห่งที่ยังไม่มีบริการ และเพิ่มช่องบริการของสำนัก งานขนส่งจังหวัดชลบุรีจำนวน  1 ช่องบริการ จากเดิมมีให้บริการจำนวน 17 แห่ง (ส่วนกลาง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 จำนวน 5 แห่ง และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยอง ตราด สระบุรี) ปัจจุบันเปิดให้บริการเพิ่ม เติมแล้วจำนวน 34 แห่ง และอยู่ในระหว่างดำเนินการก ่อสร้างจำนวน 31 แห่ง โดยจะสามารถเปิดให้บริการคร บทุกแห่งภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ ทั้งนี้ บริการผ่านช่องทางเลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax) เป็นบริการทางเลือกสำหรับปร ะชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถป ระจำปีให้มีความสะดวกรวดเร็ วเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จ อดรถและไม่ต้องลงจากรถ สามารถขับรถเข้าไปในช่องเลื ่อนล้อแล้วชำระภาษีได้ทันที แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) โดยจะให้บริการรับชำระภาษีร ถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล  (รถกระบะ), รถจักรยานยนต์ และรถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน และไม่จำกัดพื้นที่ไม่ว่ารถ นั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใ ดก็ตาม หากเตรียมเอกสารครบถ้วน ใช้ระยะเวลาดำเนินการเริ่มน ับตั้งแต่รับคำขอ ไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน ไม่รวมระยะเวลาคอย 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) กรมการขนส่งทางบกอำนวยความส ะดวกให้ประชาชนเลือกใช้บริก ารชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่า งๆ ได้ตามความต้องการ อาทิ บริการที่สำนักงานขนส่งทั่ว ประเทศ บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ที่ห้างสรรพสินค้า ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล จำนวน 14 แห่ง และห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่ วมโครงการในส่วนภูมิภาคอีก 50 แห่ง ศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิร์ล, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัล เวสต์เกต) ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากส ิน และร่วมกับเครือข่ายทั้งภาค รัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว ่นบริการ 24 ชั่วโมง ที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและส หกรณ์ (ธ.ก.ส.) หรือบริการผ่านเว็บไซต์ https:// eservice.dlt.go.th/ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสี ยภาษีได้ทางไปรษณีย์ กรมการขนส่งทางบกยังคงมุ่งม ั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ ัติให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนไดอย ่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชนกับประชาชนโ ดยตรง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
-------------------------- --------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อส ารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้