กรมการขนส่งทางบก มอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมการขนส่งทางบก มอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

กรมการขนส่งทางบก มอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนและให้กำลังใจบุคคลซึ่งเป็นมืออาชีพประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี

        วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี ให้แก่พนักงานขับรถสาธารณะ และผู้ประกอบการขนส่งที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้ขับรถมืออาชีพที่มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 9 รางวัล โดยดำเนินการมอบรางวัลภายใต้รูปแบบวิถีใหม่แบบ New Normal ภายใต้มาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยผู้ร่วมงานทั้งในรูปแบบ onsite และผู้ร่วมงานผ่านระบบ online จากทั่วประเทศ

        นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ภายใต้การนำของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย และลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจัง ตลอดจนดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีภารกิจหน้าที่หลักในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัย ซึ่งการจะบรรลุตามภารกิจดังกล่าวได้ สิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คือ การมีผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถสาธารณะที่มีคุณภาพ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกที่ดี และให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพอันเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้บริการ

        สำหรับการมอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี ครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ขับรถสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งที่ทำความดี ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้ขับรถมืออาชีพที่มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบขนส่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความรับผิดชอบ มีนวัตกรรมและมาตรฐานการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ กำกับดูแลผู้ขับรถของตนให้มีวินัยและจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกร่วมกับผู้แทนของกรมการขนส่งทางบก ดังนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่นจำกัด (หรือ จส.100) และสถานีวิทยุ สวพ. 91 ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครทุกราย  โดยมีพนักงานขับรถสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่ง ได้รับรางวัลรับ พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติ จากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 9 ราย ดังนี้

1.รางวัลพนักงานขับรถแท็กซี่ พันธุ์ดี
     นายวุฒิพัฒน์ ภู่วัฒนาอุไรพร
2.รางวัลพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง พันธุ์ดี
     นายสาหัส สีลาโล้
3.รางวัลพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พันธุ์ดี
     นายธีรพงศ์ โพธิ์พล
4.รางวัลพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง พันธุ์ดี
     นายอิทธิ วงศ์บุบผา
5.รางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้า พันธุ์ดี
     นายนเรษฐ์ กุหลาบศรี
6.รางวัลผู้ประกอบการรถแท็กซี่ พันธุ์ดี
     สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
7.รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี
     บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่  จำกัด
8.รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง พันธุ์ดี
     บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
9.รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า พันธุ์ดี
     บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต(ไทยแลนด์) จำกัด
       
     อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักขับรถมืออาชีพ และผู้ประกอบการมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คิดดี ทำดี มีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร ดำรงตนเป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยกย่อง ชื่นชม และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดี โดยขอให้ทุกท่านรักษามาตรฐานและคุณความดีเช่นนี้ตลอดไป และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ทำมาตลอดจะเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับใครอีกหลายคนในสังคมที่มีพฤติกรรมการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อย แต่ช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสุข อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้